Điều khoản và Điều kiện

QUAN TRỌNG: VUI LÒNG ĐỌC KỸ THÔNG TIN BÊN DƯỚI TRƯỚC KHI CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, SAU ĐÓ HÃY IN VÀ LƯU GIỮ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY KÈM THEO TOÀN BỘ DỮ LIỆU GIAO DỊCH, CÁC QUY TẮC VÀ QUY ĐỊNH CÙNG VỚI PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CÓ LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY CỦA BẠN.

Giới thiệu

Bviet (“Công ty”) là một thương hiệu điều hành cá cược từ xa. Công ty được cấp phép và hoạt động theo các quy tắc và quy định của Philippine Amusement and Gaming Corporation (“PAGCOR”). Công ty hoạt động thông qua trang Web của mình.

Thông báo và việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện này cấu thành việc tạo ra một thỏa thuận mà bạn chấp nhận bằng cách chọn "Đồng ý" trên trang này và tiếp tục truy cập vào trang Web. Khi bạn thực hiện như vậy, thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý theo các điều khoản và điều kiện này được hoàn tất giữa (a) bạn, người dùng cuối của trang Web (“Người chơi”), và (b) Công ty.

Các Điều khoản và Điều kiện Chung

Sau đây là các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc sử dụng trang Web. Tất cả các hoạt động của Người chơi trên trang Web phụ thuộc và chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản và Điều kiện này.

 • Định nghĩa
  • Các điều khoản sau sẽ có ý nghĩa như sau:
   • Thông tin Cược: Tên sự kiện, vị trí, số liệu thống kê, điểm số, ngày và/hoặc giờ; thông tin liên quan đến Sự kiện; tên đội hoặc người chơi, số liệu thống kê và thông tin liên quan; tỷ lệ cược; giá cả; cược chấp; các loại cược; tiền cược; thông tin về khoản cược cụ thể, loại cược hoặc Sự kiện liên quan tới tiền cược hoặc khoản cược;
   • Dịch vụ Công ty: Dịch vụ cược, đặt cược và trò chơi thông qua các thiết bị cá cược từ xa hoặc trò chơi trực tuyến có trên trang Web và được cung cấp bởi Công ty;
   • Tài liệu: Điều khoản và Điều kiện này, Chính sách Quyền riêng tư, Quy tắc và Quy định Cược.
   • Sự kiện: Sự kiện, biến cố, số lần xảy ra hoặc diễn ra trong đó Công ty đang cho phép cược qua trang Web và Dịch vụ Công ty;
   • Bất hợp pháp: Bao gồm nhưng không giới hạn đối với các nỗ lực làm giả Tài liệu; giới hạn cược; giới hạn chiến thắng; tấn công; sử dụng trái phép hoặc lạm dụng tài khoản Người chơi hoặc ID đăng nhập; cố làm giả hoặc tránh né mọi cơ chế bảo mật có trên trang Web hoặc hệ thống hay mạng của Công ty; cố truyền hoặc chuyển tiền từ Tài khoản Người chơi của cá nhân thứ ba; mọi hành động hoặc sai sót thông qua việc sử dụng trang Web hoặc Dịch vụ Công ty gây ra tổn hại cho Công ty hoặc cho bất kỳ cá nhân thứ ba nào; cung cấp ID Người chơi giả; câu kết, thông đồng, liên kết để lừa gạt Công ty và/hoặc "giả thua"; mọi hành động và/hoặc sai sót trái với luật pháp hiện hành đối với các Điều khoản và Điều kiện này; và mọi hành động và/hoặc sai sót khiến Công ty có cơ sở hợp lý để cho rằng đó là hành động gian lận;
   • Thị trường: các loại cược có liên quan hoặc các khả năng và/hoặc tùy chọn đặt cược, Sự kiện đặc biệt do Công ty cung cấp qua trang Web;
   • Thông tin Cá nhân: Có cùng ý nghĩa như Chính sách Quyền riêng tư ngoài ID Người chơi (như được định nghĩa trong tài liệu này);
   • Chính sách Quyền riêng tư: Chính sách quyền riêng tư và việc xử lý thông tin của Công ty liên quan tới Người chơi, trang Web và Dịch vụ Công ty, được Công ty đăng tải tùy từng thời điểm trên trang Web;
   • Vùng tài phán bị Cấm: Các quốc gia hoặc vùng tài phán có luật pháp nghiêm cấm tham gia vào các hoạt động cá cược từ xa hoặc trò chơi trực tuyến trong lãnh thổ của họ.
   • Quy tắc và Quy định Cược: Các quy tắc cược trên trang Web và việc sử dụng Dịch vụ Công ty được Công ty đăng tải tùy từng thời điểm trên trang Web.
   • Điều khoản và Điều kiện: Tài liệu này, các điều khoản có trong tài liệu này và tất cả các tài liệu được nhắc đến trong tài liệu này đều có trên trang Web.
 • Diễn giải
  • Trừ khi có quy định đặc biệt khác bằng văn bản, mọi tham chiếu trong tài liệu này tới:
    • Quy chế, văn bản hoặc điều khoản pháp định bao gồm việc tham khảo quy chế, văn bản hoặc điều khoản pháp định như được sửa đổi hoặc ban hành lại hoặc cả hai tùy từng thời điểm và mọi luật bổ sung được thực hiện theo đó;
    • Tài liệu tức là tham chiếu đến tài liệu đó theo bản được cập nhật, bổ sung hoặc thay đổi tùy từng thời điểm;
    • Dạng số ít bao gồm cả dạng số nhiều và ngược lại và giống đực bao gồm cả giống cái và giống trung tính và ngược lại;
    • Cá nhân bao gồm thể nhân, hãng, đối tác, công ty, tổng công ty, hiệp hội, tổ chức, chính phủ, bang, cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước, quỹ và quỹ tín thác (trong mỗi trường hợp, cho dù có hay không tư cách pháp lý riêng);
    • Năm, tháng và tuần lần lượt là năm, tháng và tuần dương lịch; ngày là ngày làm việc; và giờ trong ngày là Giờ Trung bình tại Greenwich (GMT) cộng thêm 8 giờ, trong khi đó “Giờ Làm việc” là tám (8) giờ cho tới mười sáu (16) giờ trong một Ngày Làm việc; và
    • Văn bản bao gồm việc truyền fax, email, tin nhắn văn bản (SMS), tin nhắn điện tử và các phương thức liên lạc tương tự khác.
   • Chính sách Quyền riêng tư, Điều khoản Sử dụng và Quy tắc và Quy định Cược cấu thành một phần trong các Điều khoản và Điều kiện này. Việc tham chiếu tới các Điều khoản và Điều kiện này bao gồm Tài liệu đã nêu trên.
   • Tiêu đề và từ viết tắt được sử dụng trong Tài liệu được đưa vào chỉ nhằm tạo thuận tiện và không ảnh hưởng đến sự diễn giải của Tài liệu.
   • Trong Tài liệu, mọi cụm từ được đưa vào bởi các từ “bao gồm”, “kể cả” và chẳng hạn như được hiểu là để minh họa và sẽ không giới hạn ý nghĩa của các từ ngữ đứng trước các từ đó.
   • Ngôn ngữ gốc của Tài liệu được viết bằng Tiếng Anh. Nếu Tài liệu được dịch thành bất kỳ ngôn ngữ nào khác, bản Tiếng Anh sẽ có hiệu lực thực hiện cao hơn. Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào trong Tài liệu, mọi Tài liệu Bổ sung hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được kết hợp qua tham chiếu, Điều khoản và Điều kiện này sẽ luôn có hiệu lực cao hơn.
  • Tính khả dụng và Chấp nhận
   • Người chơi được xem là đã chấp nhận Tài liệu bằng cách chọn nút “Đồng ý” trên trang này và tiếp tục truy cập vào trang Web hoặc bằng cách thiết lập tài khoản với Công ty hoặc sử dụng Dịch vụ Công ty. Bằng cách đồng ý với Tài liệu và/hoặc do việc sử dụng trang Web hay Dịch vụ Công ty của Người chơi, Người chơi chịu sự ràng buộc theo Tài liệu.
   • Công ty bảo lưu quyền sửa đổi Tài liệu khi thấy phù hợp tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước cho Người chơi. Tuy nhiên, Công ty sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để thông báo dễ thấy trên trang Web hiển thị mọi thay đổi quan trọng trong Tài liệu. Có thể xem bản cập nhật mới nhất của Tài liệu trên trang Web.
   • Người chơi có trách nhiệm đọc, đồng ý và chấp nhận Tài liệu, bao gồm mọi thay đổi hoặc sửa đổi trong đó. Việc tiếp tục truy cập và sử dụng trang Web và/hoặc Dịch vụ Công ty của Người chơi sẽ được xem là sự chấp nhận Tài liệu và mọi thay đổi trong đó một cách vô điều kiện và không thể hủy ngang. Mọi khoản cược được tiếp nhận, chấp nhận, ghi lại và quyết toán sẽ được điều chỉnh theo Tài liệu có sẵn được đăng tải trên trang Web và mọi thay đổi đối với Tài liệu này vào thời điểm khi khoản cược được Công ty tiếp nhận, chấp nhận, ghi lại và quyết toán.
  • Nhận dạng Người chơi và Tài khoản
   • Để sử dụng Dịch vụ Công ty và trang Web, cá nhân trước tiên phải thiết lập tài khoản ban đầu với Công ty (“Tài khoản Người chơi”) bằng cách cung cấp tối thiểu những thông tin sau đây, (“ID Người chơi”) do Công ty toàn quyền quyết định tùy từng thời điểm và vào mọi thời điểm:
    • Tên người dùng được Chỉ định;
    • Mật khẩu;
    • Đơn vị tiền tệ sử dụng;
    • Địa chỉ email mới nhất và hợp lệ;
    • Xác nhận rằng Người chơi ít nhất hai mươi mốt (21) tuổi trở lên;
    • Xác nhận rằng Người chơi đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện đã nói ở trên;
   • Người chơi xác nhận đã đọc và đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư và đồng ý thêm rằng:
    • Đồng thuận với việc xử lý và sử dụng Thông tin Cá nhân, theo Chính sách Quyền riêng tư, được trao theo đây;
    • Công ty có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của Người chơi cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản của Người chơi, trong trường hợp trát đòi hầu tòa hoặc lệnh chính phủ yêu cầu cung cấp thông tin đó; trong quá trình điều tra rửa tiền của Công ty hoặc bất kỳ các bên thứ ba nào; và khi Công ty có sự nghi ngờ trên cơ sở hợp lý rằng Tài khoản Người chơi hoặc Người chơi có liên quan tới giao dịch bất hợp pháp, ngay cả khi không liên quan tới Công ty; và
    • Công ty có thể xử lý, sử dụng, chuyển giao hoặc tiêu hủy Thông tin Cá nhân của Người chơi trên khắp thế giới dưới mọi hình thức mà Công ty lựa chọn.
   • Chỉ khi chấp nhận Tài liệu này, đăng ký Tài khoản Người chơi, tiến hành mở Tài khoản Nạp tiền và tiếp tục sử dụng Dịch vụ Công ty thì một cá nhân mới được xem là Người chơi của Công ty. Công ty bảo lưu quyền chấp nhận hoặc từ chối Người chơi vì mọi lý do và vào mọi thời điểm. Mọi hoạt động hoặc giao dịch của cá nhân không phải là Người chơi được xem là vô hiệu và không có giá trị.
   • Người chơi phải chịu trách nhiệm bảo đảm rằng ID Người chơi luôn cập nhật với Công ty. Người chơi phải cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, mở hay cập nhật Tài khoản Người chơi và Tài khoản Nạp tiền, việc không thực hiện như vậy sẽ dẫn đến vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và Tài khoản Người chơi và Tài khoản Nạp tiền sẽ bị đóng ngay lập tức khiến mất toàn bộ tiền bạc.
  • Mở Tài khoản Nạp tiền của Người chơi
   • Để tiếp tục truy cập Dịch vụ Công ty và trang Web, cá nhân đã thiết lập Tài khoản Người chơi ban đầu trước tiên phải mở Tài khoản Nạp tiền với Công ty (“Tài khoản Nạp tiền”) bằng cách cung cấp tối thiểu những thông tin sau đây, (“Thông tin Người chơi”) do Công ty toàn quyền quyết định tùy từng thời điểm và vào mọi thời điểm:
    • Họ tên đầy đủ (phải giống với thông tin đã nộp cho tổ chức ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng);
    • Địa chỉ nhận thư đầy đủ;
    • Số điện thoại hiện tại và hợp lệ; và
    • Quốc tịch;
   • Người chơi phải cẩn thận và thận trọng trong việc nộp thông tin Người chơi được yêu cầu. Họ tên đầy đủ đã nộp sẽ có hiệu lực vĩnh viễn và không thể thay đổi.
  • Trước khi Rút tiền
   • Trước khi rút tiền và khi Công ty yêu cầu, Người chơi đồng ý cung cấp ngay lập tức cho Công ty một bản sao giấy tờ tùy thân của Người chơi và bất kỳ tài liệu nào để xác thực thông tin ID Người chơi và Tài khoản Nạp tiền của Người chơi.
   • Người chơi ủy quyền cho Công ty sử dụng mọi biện pháp hợp pháp mà mình xem là cần thiết để xác thực thông tin về ID Người chơi và Tài khoản Nạp tiền của Người chơi.
   • Khi Người chơi cung cấp Thông tin ID Người chơi như được định nghĩa trong tài liệu này, Công ty sẽ xác nhận và xác thực tính khả dụng và chấp nhận Tên người dùng và Mật khẩu được Chỉ định (gọi chung là “ID Đăng nhập”), theo đó các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ được áp dụng:
    • ID đăng nhập mang tính cá nhân đối với Người chơi và chỉ có Người chơi mới có thể sử dụng. Việc bảo vệ tính kín đáo và bảo mật của ID Đăng nhập là trách nhiệm của Người chơi. Người chơi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và giao dịch trên trang Web được thực hiện bằng ID Đăng nhập của mình cũng như về mọi việc lạm dụng và/hoặc tiết lộ trái phép ID đăng nhập cho bất kỳ cá nhân nào. Người chơi phải liên tục thay đổi Mật khẩu của ID đăng nhập ít nhất một lần mỗi tháng để giảm thiểu khả năng của việc lạm dụng thực sự hoặc khả nghi, vi phạm hoặc xâm hại ID Đăng nhập.
    • Người chơi phải thông báo ngay cho Công ty bằng văn bản về mọi việc lạm dụng thực sự hay khả nghi, vi phạm hoặc xâm hại ID Đăng nhập. Cho đến khi Công ty nhận được thông báo nói trên, Người chơi phải tiếp tục chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và giao dịch được thực hiện bằng ID Đăng nhập của Người chơi. Khi nhận được thông báo nói trên, Công ty sẽ đình chỉ ngay Tài khoản Người chơi. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức về mọi trì hoãn hợp lý trong việc đình chỉ Tài khoản Người chơi đó. Để tránh nghi ngờ, cho đến khi Công ty nhận được thông báo nói trên và Tài khoản Người chơi đã bị đình chỉ, các hoạt động và giao dịch qua Tài khoản Người chơi sẽ tiếp tục được xem là có hiệu lực và chỉ sau khi việc tiếp nhận thông báo nói trên rằng Tài khoản Người chơi sẽ bị đình chỉ và tất cả mọi hoạt động và giao dịch qua Tài khoản Người chơi sẽ được xem là không có giá trị;
    • Nếu công ty có cơ sở để tin rằng có khả năng xảy ra vi phạm bảo mật hoặc lạm dụng trang Web hoặc bất kỳ hành vi lạm dụng thực sự hay khả nghi nào, vi phạm hoặc xâm hại ID Đăng nhập của Người chơi, Công ty có thể có toàn quyền đình chỉ Tài khoản Người chơi và/hoặc thay đổi Mật khẩu của ID Đăng nhập và thông báo cho Người chơi sau khi xảy ra sự việc. Đây chỉ là biện pháp ngăn ngừa mà Công ty không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào khi chọn không thực hiện điều khoản này.
    • Công ty có thể thực hiện kiểm tra bảo mật ngẫu nhiên đối với Tài khoản Người chơi vào bất kỳ thời điểm nào hoặc tùy từng thời điểm. Người chơi theo đây chấp nhận rằng Công ty sẽ duy trì quyền thực hiện việc kiểm tra đó và yêu cầu thông tin bổ sung và/hoặc tài liệu từ Người chơi.
    • Công ty bảo lưu quyền này theo sự tự định đoạt của Công ty trên cơ sở hợp lý mà không phải giải thích thêm với Người chơi về Tài khoản Người chơi:
     • Đình chỉ Tài khoản Người chơi, nếu công ty có cơ sở hợp lý để tin rằng việc Tài khoản Người chơi tiếp tục được sử dụng sẽ tạo ra thiệt hại bất ngờ hoặc mọi loại tổn thất cho Người chơi hoặc cho Công ty;
     • Đình chỉ Tài khoản Người chơi trong quá trình điều tra hành vi vi phạm Tài liệu;
     • Đóng Tài khoản Người chơi nếu Người chơi vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Tài liệu, do Công ty quyết định theo quyền tự định đoạt của mình. Công ty bảo lưu mọi quyền và biện pháp khắc phục chống lại Người chơi theo Tài liệu và theo luật pháp và bảo lưu quyền giữ lại mọi khoản tiền nợ Người chơi để đáp ứng nghĩa vụ của Người chơi dưới đây và/hoặc mọi trách nhiệm phát sinh do việc vi phạm Tài liệu nêu trên của Người chơi;
     • Đóng Tài khoản Người chơi nếu Công ty nghi ngờ trên cơ sở hợp lý rằng đã xảy ra giao dịch bất hợp pháp và/hoặc Người chơi có liên quan tới các hoạt động bất hợp pháp, ngay cả khi không liên quan tới Công ty;
     • Đóng Tài khoản Người chơi nếu Tài khoản Người chơi không hoạt động trong một (1) năm trở lên, trong trường hợp này, Người chơi đồng ý bị mất mọi khoản tiền và từ bỏ mọi khiếu nại chống lại Công ty;
     • Đóng Tài khoản Người chơi nếu bất kỳ Người chơi, cá nhân hay những Người chơi hay nhóm bao gồm các cá nhân thông đồng hoặc liên kết để thông đồng và/hoặc lừa gạt Công ty;
     • Đóng hoặc đình chỉ Tài khoản Người chơi (theo lựa chọn của Công ty), bất kỳ lúc nào có hoặc không có lý do. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các giao dịch chưa giải quyết sẽ được trả đúng hẹn (miễn là các giao dịch này tuân thủ theo Tài liệu) và mọi khoản tiền phải trả cho Người chơi sẽ được hoàn lại.
    • Khi Tài khoản Người chơi bị đình chỉ, Công ty bảo lưu quyền này mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc mất lợi nhuận, tiền tiết kiệm hay hợp đồng để đóng băng mọi khoản tiền phải trả cho Người chơi; chặn việc sử dụng Tài khoản Người chơi và mọi giao dịch liên quan; hủy bất kỳ và tất cả các cược đang chờ được chấp nhận; sử dụng mọi thông tin sẵn có mà Công ty có và mọi biện pháp điều tra mà Công ty lựa chọn (kể cả việc liên hệ với cá nhân thứ ba, văn phòng Chính phủ và/hoặc việc yêu cầu tài liệu và thông tin từ Người chơi) để điều tra sự việc đã gây ra việc đình chỉ đó; Người chơi theo đây đồng thuận và đồng ý hợp tác đầy đủ đối với tất cả các điều trên. Việc Người chơi thiếu hợp tác sẽ dẫn tới việc Tài khoản Người chơi bị đóng ngay lập tức.
    • Khi Tài khoản Người chơi bị đóng, Công ty bảo lưu quyền giữ lại mọi khoản tiền phải trả cho Người chơi để đáp ứng nghĩa vụ, trách nhiệm của Người chơi hoặc bất kỳ hoạt động nghi ngờ bất hợp pháp nào của Người chơi có thể liên quan đến Tài khoản Người chơi; chặn việc sử dụng Tài khoản Người chơi và mọi giao dịch liên quan; hủy bất kỳ và tất cả các khoản cược đang chờ được chấp nhận; sử dụng mọi thông tin mà Công ty có để tiến hành điều tra (kể cả việc liên hệ với cá nhân thứ ba, văn phòng Chính phủ và/hoặc việc yêu cầu tài liệu và thông tin từ Người chơi) liên quan đến truy vấn dẫn đến việc đóng Tài khoản Người chơi mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc mất lợi nhuận, tiền tiết kiệm hay hợp đồng, Người chơi theo đây đồng thuận và đồng ý hợp tác đầy đủ đối với tất cả các điều trên.
    • Người chơi có thể đóng Tài khoản Người chơi với Công ty vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Công ty. Khi gửi thông báo nêu trên, Người chơi phải ngay lập tức ngừng sử dụng trang Web và Tài khoản Người chơi. Chỉ sau khi Công ty thông báo với Người chơi rằng Tài khoản Người chơi đã bị đóng, các giao dịch được thực hiện bằng Tài khoản Người chơi sẽ được xem là không có giá trị và Tài khoản Người chơi được xem là đã bị đóng. Người chơi sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và giao dịch cho đến khi Tài khoản Người chơi bị đóng. Khi đóng Tài khoản Người chơi, Công ty sẽ hoàn lại (nếu có thể) mọi khoản tiền phải trả cho Người chơi.
    • Người chơi phải chịu trách nhiệm chủ động duy trì Tài khoản Người chơi. Tài khoản Người chơi được xem là đang hoạt động nếu Người chơi đăng nhập và sử dụng Dịch vụ của Công ty bằng Tài khoản Người chơi ít nhất một lần trong vòng ba mươi (30) ngày qua kể từ lần đăng nhập cuối cùng, nếu không Tài khoản Người chơi sẽ bị xem là không hoạt động.